Tài liệu

Bài tập lập bảng cân đối kế toán

Bài tập lập bảng cân đối kế toán

1.Mua công cụ, dụng cụ, giá mua theo hóa đơn chưa có thuế là 45.000, thuế suất GTGT 10%; đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt, cuối tháng hàng chưa về nhập kho.

2.Mua vật liệu của công ty Y, tổng giá thanh toán (gồm cả thuế GTGT 10%) là 71.500. DN B đã thanh toán ½ tiền hàng bằng chuyển khoản, phần còn lại sẽ trả hết vào tháng sau, vật liệu đã kiểm nhận, nhập kho đủ.

3.Vật liệu đi đường tháng trước về nhập kho, chi phí vận chuyển, bốc dỡ là 2.500 (giá chưa thuế), thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt.

4.Nhận được hóa đơn của số vật liệu mua nhập kho tháng trước, giá chưa có thuế là 31.000 (thuế suất thuế GTGT 10%). Được biết tháng trước, kế toán đã ghi sổ theo giá tạm tính là 30.000.

5.Dùng TGNH trả bớt nợ cho người bán 52.000.

Yêu cầu

1.Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ trên

2.Lập bảng cân đối kế toán tháng 3/N của DN A.

Hướng dẫn giải

Yêu cầu 1: Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng

1.Nợ TK hàng mua đi đường: 45.000

Nợ TK thuế GTGT đầu vào: 4.500

Có TK tiền mặt: 49.500

2.Nợ TK nguyên vật liệu: 65.000

Nợ TK Thuế GTGT đầu vào: 6.500

Có TK tiền gửi NH: 35.750

Có TK phải trả người bán: 35.750

3a.Nợ TK Nguyên vật liệu: 20.000

Có TK Hàng mua đi đường: 20.000

3b.Nợ TK Nguyên vật liệu: 2.500

Nợ TK thuế GTGT đầu vào: 250

Có TK tiền mặt: 2.750

4.Nợ TK Nguyên vật liệu: 1.000

Nợ TK Thuế GTGT đầu vào: 3.100

Có TK phải trả người bán: 4.100

5.Nợ TK Phải trả người bán: 52.000

Có TK tiền gửi ngân hàng: 52.000

Yêu cầu 2: Lập bảng cân đối kế toán tháng 3/N:

Trả lời

DMCA.com Protection Status