Tài liệu

Bài thu hoạch cảm tình đảng 2015

Bài thu hoạch cảm tình đảng 2015

BÀI THU HOẠCH cảm tình ĐẢNG
1.Câu 1: Điều lệ Đảng cùng sản Việt Nam quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đảng viên như thế nào? Đảng cùng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và đoàn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cùng hòa (nay là nước cộng hòa phường hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn tất sự nghiệp giải phóng dân tộc, hợp nhất quốc gia, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo kê chắc chắn nền độc lập của Tổ quốc. Đảng là đội đi đầu của giai cấp người lao động Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân cần lao và của cả dân tộc Việt Nam. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phố hội công bằng, văn minh, thực hành thành công chủ nghĩa thị trấn hội và rút cục là chủ nghĩa cùng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh khiến nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, kết nạp tinh hoa trí óc của nhân dòng, nắm vững quy luật khách quan, thiên hướng của thời đại và thực tế của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, tuyến phố lối cách mạng đúng đắn, phù hợp sở hữu ước vọng của quần chúng. Đảng là một công ty chặt chẽ, hợp nhất ý chí và hành động, lấy tụ họp dân chủ là nguyên tắc đơn vị căn bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân đảm nhận, tự phê bình và phê bình, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, kết đoàn trên hạ tầng Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Đảng gắn bó khăng khít sở hữu nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền khiến chủ, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào dân chúng để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo dân chúng tiến hành sự nghiệp cách mệnh. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là 1 bộ phận của hệ thống đấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, chiến trường Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – phố hội; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng hài hòa chủ nghĩa yêu nước chân chính sở hữu chủ nghĩa quốc tế tinh khiết của giai cấp công nhân, góp phần hăng hái vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ thị trấn hội của nhân dân toàn cầu. Đảng cộng sản Việt Nam dược vun đắp vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chấn chỉnh, ko giới hạn tăng chất lượng lực lượng cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.

hai.Điều lệ Đảng cùng sản Việt Nam là những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vun đắp Đảng, đáp ứng căn bản bắt buộc, nhiệm vụ của công việc vun đắp Đảng hiện tại, là cơ sở quan yếu tạo nên sự hợp nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam là kết tinh của trí óc Việt Nam, là văn bản quy định nguyên tắc của Đảng do những những đảng viên ưu tú đại diện cho dân chúng Việt Nam soạn thảo và lấy quan niệm phổ quát trong mọi phân khúc nhân dân. Điều 1 Chương I Điều lệ Đảng cùng sản Việt Nam quy định về tiêu chuẩn của đảng viên như sau: một. Đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội đi đầu của giai cấp người lao động, quần chúng. # lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời nỗ lực cho mục đích, hoàn hảo của Đảng, đặt ích lợi của Tổ quốc, của giai cấp người lao động và nhân dân cần lao lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, những quyết nghị của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành rẻ nhiệm vụ được giao, sở hữu đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó khắn khít sở hữu nhân dân; phục tòng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn kết đoàn hợp nhất trong Đảng. 2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của đảng viên, hoạt động trong 1 doanh nghiệp cơ sở vật chất Đảng; qua thực tại chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều với thể được xét để tiếp thu vào Đảng. Điều hai Chương I Điều lệ Đảng cùng sản Việt Nam quy định về nhiệm vụ của đảng viên như sau: 1. Tuyệt đối trung thành mang mục đích xuất sắc cách mệnh của Đảng, chấp hành nghiêm trang Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, quyết nghị, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành phải chăng nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. hai. không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, sở hữu lối sống lành mạnh; đương đầu chống chủ nghĩa cá nhân, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham những, lãnh phí và các giải pháp bị động khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về các điều đảng viên ko được khiến. 3. liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất tinh thần và kiểm soát an ninh quyền lợi chính đáng của nhân dân; hăng hái tham dự công việc quần chúng, công việc thị trấn hội nơi khiến cho việc và nơi ở; tuyên truyền di chuyển gia đình và quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước.

Trả lời

DMCA.com Protection Status