Tài liệu

Bản kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn

Bản kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn

Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành chi đoàn, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành công đoàn năm 2019, Báo cáo kiểm điểm tập thể Đoàn thanh niên năm 2018, báo cáo kiểm điểm bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Ban báo cáo kiểm điểm của BCH chi đoàn

BÁO CÁO
Kiểm điểm của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trường THPT Yên Định 2, nhiệm kỳ 2019- 2020

I. TÌNH HÌNH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2019 – 2020
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Yên Định 2 đã tiến hành bầu BCH khoá 47 gồm 15 đồng chí trong đó:
– BTV là: 5 đồng chí (1 Bí thư, 2 P.Bí thư, 2 UV)
– Uỷ viên là Đảng viên: 5 đồng chí.
– Uỷ viên là đoàn viên giáo viên: 7 đồng chí.
– Uỷ viên là đoàn viên học sinh: 8 đồng chí.
Trong nhiệm kỳ, do yêu cầu công tác và sự phân công của tổ chức, có 02 đồng chí UV BCH chuyển công tác, chuyển trường và tốt nghiệp lớp 12, đến nay UVBCH còn 13 đồng chí.
II. LỀ LỐI LÀM VIỆC, PHƯƠNG PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH

Lề lối làm việc:
– Ban Chấp hành Đoàn trường có lề lối, phương pháp làm việc khoa học, đảm bảo tính kế hoạch; thực hiện đúng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; duy trì đều đặn các kỳ họp định kỳ và tổng kết năm; xây dựng chương trình hoạt động toàn nhiệm kì, các công việc thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành quyết định đều được bàn bạc, phân tích kỹ lưỡng, có sự thống nhất cao, đảm bảo dân chủ.
– Trong quá trình lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, BCH Đoàn trường luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào trong nhà trường, nâng cao chất lượng hoạt động.
2. Về phương pháp chỉ đạo:
– Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội và các chương trình hành động của Nhà trường. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức các chi đoàn cơ sở và chất lượng đoàn viên.
– Tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban Chấp hành, phát huy năng lực, trí tuệ của từng thành viên Ban Chấp hành trong chỉ đạo, điều hành công tác Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với tình hình mới.
III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ 47, NHIỆM KỲ 2019 – 2020
1. Đặc điểm, tình hình nhiệm kỳ vừa qua.
1.1. Thuận lợi
– Tập thể BCH Đoàn trường luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc.
– Thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, định hướng chỉ đạo của BTV Huyện Đoàn.
1.2. Khó khăn.
– Một số ủy viên BCH Đoàn con nhỏ, nhà xa, một số đồng chí do phải tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn, học tập nên thời gian đầu tư cho công tác Đoàn còn hạn chế.
2. Kết quả hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua.
2.1. Hoạt động của Ban Chấp hành:
– BCH Đoàn trường đã kịp thời xây dựng Quy chế hoạt động của BCH, phân công các đồng chí UV BCH, UV BTV phụ trách các mảng học tập, nề nếp, ATGT, TDTT, VHVN.
– Thường xuyên tham mưu với Đảng uỷ về các chương trình công tác, phối hợp chặt chẽ với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận công tác của nhà trường tổ chức tốt hoạt động của ĐVTN các chi đoàn giáo viên và học sinh
– Cùng với nhà trường, BCH đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiều hoạt động phong trào lớn, những hoạt động tập thể mang tính giáo dục rộng rãi, tạo được tinh thần thoải mái, phấn khởi trong các đoàn viên.
– Động viên, khích lệ, khơi dậy những tiềm năng của các đồng chí đoàn viên, thanh niên trong các chi đoàn trực thuộc. Kể cả hoạt động giảng dạy, học tập cũng như các phong trào hoạt động khác góp phần vào thành tích chung của nhà trường.
– Tăng cường kiểm tra chỉ đạo các chi đoàn trong trường, nhất là những chi đoàn còn yếu, khó khăn; định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.
2.2. Hoạt động của Bí thư, Phó Bí thư
– Về công tác chỉ đạo: Xác định trách nhiệm, nỗ lực cố gắng trong học tập, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của đồng chí, đồng nghiệp, các thế hệ đi trước; đặc biệt là duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, quy tụ sức mạnh của tập thể Ban Chấp hành, Ban Th­ường vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy cao nhất khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ và cùng tiến bộ.
– Về điều hành: Có sự phân công, phân cấp t­ương đối phù hợp, khoa học. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cấp dưới để thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các công việc; sắp xếp công việc. Tích cực trong việc tham mư­u, đề xuất với cấp uỷ, Đoàn cấp trên và tăng cường quan hệ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tạo cơ chế, nguồn lực và các điều kiện cho hoạt động công tác Đoàn.
3. Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành:
– Các ủy viên Ban Chấp hành luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu, khắc phục khó khăn, nhiệt tình công tác, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và gần gũi với thanh niên; có bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và trong việc thực hiện các công việc cụ thể được phân công. Nhiều đồng chí tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.
– Ở từng vị trí công tác, đa số các ủy viên Ban Chấp hành đều nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt công việc được phân công, nghiêm túc chấp hành đúng nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc Điều lệ Đoàn.
4. Tồn tại, hạn chế:
– Kĩ năng nghiệp vụ, năng lực tổ chức họat động của một bộ phận cán bộ Đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.
– Việc tổ chức thực hiện một số ít chương trình công tác chưa đạt hiệu quả cao.
– Công tác tuyên truyền, động viên đoàn viên, thanh niên xuất sắc chưa kịp thời. Vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Các hoạt động VHVN – TDTT chưa được tổ chức thường xuyên liên tục mà mới tập trung vào các ngày lễ lớn, hình thức tổ chức có đổi mới nhưng chưa nhiều.
– Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn có sự buông lỏng trong quản lý cán bộ Đoàn. Có lúc chưa thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình của công tác Đoàn.
– Các ban trong BCH hoạt động không liên tục, việc báo cáo kế hoạch theo tháng còn chậm.
5. Một số bài học kinh nghiệm:
– Quán triệt kịp thời các Chủ trương, Nghị quyết và sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ, định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện Đoàn. Thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng ủy, của Thường vụ Huyện Đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
– Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, những đề xuất kiến nghị từ chi đoàn cơ sở. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ; thực hiện quy chế dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong tập thể BCH.
Trên đây là báo cáo kiểm điểm của BCH Đoàn trường THPT Yên Định 2 khóa 47 – nhiệm kỳ 2019 – 2020 xin trình Đại hội.

Download và tải tài liệu Bản kiểm điểm ban chấp hành chi đoàn tại đây:

Trả lời

DMCA.com Protection Status