Tài liệu

Đồ án quản lý tour du lịch

Đồ án quản lý tour du lịch

Lời kể Đầu hiện giờ cuộc sống của người dân càng ngày càng được tăng,thu nhập bình quân đầu người đã nâng cao một phương pháp đáng nhắc, nhu cầu giải trí của mọi người cũng từ ấy ngày một trở nên nhu cầu cần thiết đối với cuộc sống . lên đường từ nhu cầu thực tiễn đấy , tổ chức nhà sản xuất lữ hành T & H xuất hiện để đáp ứng lại sự kỳ vọng trên của rộng rãi người. Nhưng việc điều hành thủ công các công việc đã phát triển thành lỗi thời và lạc hậu . không những thế , kỹ thuật thông báo càng ngày càng tăng trưởng mạnh mẽ và có ảnh hưởng to đền số đông các lĩnh vực trong cuộc sống . Để giúp cho việc quản lý và đơn vị các tour du hý dược tiện lợi và dễ dàng , chúng tôi đã mạnh dạng thực hiện đồ án môn học “ phân tách mẫu mã hệ thống thông báo “ về đề tài “ – quản lý tour du hý trong nước”. Chúng tôi xin thực lòng cảm ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã nhiệt thành viện trợ và cho quan điểm về đề tài của chúng tôi để chúng tôi với thể hoàn tất đồ án một cách rẻ nhất.Tuy nhiên tuy nhiên cũng chẳng thể nào giảm thiểu khỏi các sơ sót trong việc hoàn thành đề tài,chúng tôi mong thầy cảm thông và góp ý thêm để chúng tôi mang thể khiến hoàn thiện hơn n ữa. Xin tình thật cảm ơn thầy.
MỤC LỤC : LỜI đề cập ĐẦU…………………………………………………………………………………. một MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………. 2 I. chỉ tiêu và khuôn khổ đề tài …………………………………………………………… 3 II. phân tích yêu c ầu đề bài …………………………………………………………….. 3 một. đề nghị chức năng………………………………………………………………… 3 hai. đề nghị về giao diện …………………………………………………………….. 4 III.Phân tích hệ thống ……………………………………………………………………… 4 1. mô hình thực thể ERD…………………………………………………………. 4 a. Xác định các dòng thực thể ……………………………………………. 4 b. mô hình ERD ……………………………………………………………… 7 2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ ……………………. 8 3. biểu lộ chi tiết cho những quan hệ …………………………………………….. 8 4. miêu tả bảng tổng kết ……………………………………………………………. 14 a. Tổng kết quan hệ …………………………………………………………. 14 b. Tổng kết thuộc tính ……………………………………………………… 15 IV. thiết kế giao diện………………………………………………………………………. 16 1. các thực đơn chính của giao diện ………………………………………………… 16
2.Mô tả form …………………………………………………………………………….. 20 V. mẫu mã ô xử lý …………………………………………………………………………… 37 VI. Phân tích ưu khuy ết điểm ………………………………………………………….. 46 VII. cắt cử ……………………………………………………………………………….. 46
I. tiêu chí và khuôn khổ đề tài : một.1 chỉ tiêu : phân tích ngoài mặt hệ thống thực hành việc điều hành Tour du hý trong nước nhằm giúp cho việc : tổ chức Tour , điều hành Tour , cũng như việc quản lý một số vấn đề liên quan như người mua, nhân viên , phương tiện , … được rẻ hơn , đảm bảo tính xác thực nhanh chóng và thuận tiện . một.2 phạm vi : giới hạn trong kiến thức môn học : phân tích kiểu dáng hệ thống thông báo , vận dụng cho những mục tiêu đã đề ra bên trên . Đề tài chỉ để ý đến việc điều hành thông tin : Tour , nhân viên , địa điểm du lịch , những loại dụng cụ và điều hành thông tin người mua ko chú trọng tới việc tính toán các khoản thu – chi, Con số doanh thu và thuế . 1.3 dò la : công ty sẽ gồm rộng rãi đại lý ớ các tỉnh giấc , trong số dó sở hữu 1 đại lý là hội sở chính . Mỗi đạ i lý sẽ sở hữu 1 viên chức quản lý .Các đại lý sẽ thực hành hợp nhất việc công ty , điều hành và bán vé các Tour du hý . lịch trình Tour mở ra đựơc vạch sẵn cho khách hàng bao gồm : khách sạn , công cụ phục vụ , đ ịa điểm thăm quan trong suốt Tour và những lo ại hình d ịch vụ nảy sinh khác trong Tour những hoạt động chính của các đại lý bao gồm : viên chức văn phòng tại chỗ chịu nghĩa vụ phân phối thông tin và bán vé các Tour du hý cho các bạn.
Điều phối nhân viên đảm trách tour du lịch bao gồm : chỉ dẫn viên du lịch và lái xe dụng cụ dùng cho cho tour. các bạn sẽ tới xem thông tin Tour , chọn Tour và tìm vé trực tiếp thông qua những đại lý của tổ chức . II. phân tách yêu c ầu đề tài : một.Yêu cầu chức năng : a. quản lý hệ thống : – Mỗi khách hàng sẽ có một trương mục sử dụng ( gồm Username và password ) để đăng nhập tùy theo chức phận và quyền hạn. – Thoát khỏi chương trình . b. Qu ản lý danh mục : – quản lý Tour : + kiếm tìm Tour . + Xem thông tin Tour. + Thêm Tour mới , sửa thông tin Tour và xóa thông tin Tour . – điều hành người dùng : + quản lý thông tin người dùng . + Thêm mới khách hàng , sửa thông tin khách hàng và xóa người dùng khỏi cơ sở vật chất dũ liệu .
– Qu ản lý viên chức : + Xem thông báo nhân viên . + Thêm mới nhân viên , sửa thông tin viên chức và xóa thông tin nhân viên kh ỏi c ơ sở dữ liệu . – điều hành đ ại lý : + tìm kiếm đại lý . + Xem thông tin đại lý. + Thêm mới đại lý, sửa thông báo đại lý , x óa thông báo đại lý . – điều hành đ ịa đ iểm tham quan : + kiếm tìm địa điểm . + Xem thông báo địa điểm . + Thêm địa điểm mới , sửa đổi thông tin địa điểm , xóa dịa điểm . – điều hành công cụ : + Xem thông tin công cụ . + Thêm mới phương tiện . + Xóa thông báo dụng cụ . – điều hành giúp đỡ :
+ trợ giúp theo chủ đề . + thông tin về phần mềm. c . Qu ản lý dữ liệu : + Hệ thống sao lưu bình phục dữ liệu . 2. đề xuất về giao diện : Chương trình phải mang giao diện thuần tuý , thân thiện , dễ sử dụng . III. phân tách hệ thống : một . mô phỏng thực thể ERD : a. Xác định các thực thể: 1) Thực thể thứ một : TOUR Mỗi thực thể biểu trưng cho một Tour du hý. những thuộc tính : + Mã số Tour (MSTOUR) : đây là tính chất khóa , nhờ nó mà ta phân biệt đươc Tour này mang Tour khác . + Tên Tour (TENTOUR) : đây là thuộc tính cho biết tên Tour tương ứng sở hữu mã Tour. + Ngày bắt đầu (NGAYBD) : cho biết ngày phát xuất Tour + Ngày kết thúc (NGAYKT) : cho biết ngày về.
+ giá bán (GIA) : cho biết giá tiền của Tour. 2) Thực thể thứ 2 : DAILY Mỗi thực thể biểu tượng cho một Đai lý + Mã số đại lý (MSDL) : đây là thuộc tính khóa,để phân biệt những đại lý có nhau + Tên đại lý (TENDL) : diễn đạt tên đại lý + Mã viên chức điều hành (MANVQL) : cho biết mã số nhân viên điều hành đại lý + địa chỉ (DIACHI) : cho biết liên hệ của đại lý + Số điện thoại (SDT) : số đ iện thoại của đại lý 3) Thực thể thứ 3 : VE Mỗi thực thể biểu trưng cho 1 vé + Mã số vé (MSVE) : đây là thuộc tính khóa chính cho biết mã số của vé,phân biệt các vé sở hữu nhau. + Mã số Tour (MSTOUR) : đây là thuộc tính khóa ngoại cho biết vé này thuộc Tour nào. + Mã s ố Đại lý (MSDL) : đây là tính chất khóa ngoại cho biết vé này do Đại lý nào bán. 4) Thực thể thứ 4 : NHANVIEN

Trả lời

DMCA.com Protection Status