Tài liệu

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Bộ Giáo dục và tập huấn Giáo trình Chủ nghĩa phố hội công nghệ (dùng trong những trường đại học, cao đẳng) (Tái bản lần thứ 2 với sang sửa, bổ sung)
đồng Chủ biên: GS,TS. Đỗ Nguyên Phương TS. Nguyễn Viết Thông Tập Thể tác giả: PGS,TS. Đỗ Công Tuấn PGS,TS. Nguyễn Đức Bách GS,TS. Đỗ Nguyên Phương TS. Nguyễn Viết Thông TS. Dương Văn Duyên TS. Phùng Khắc Bình TS. Phạm Văn Chín TS. Nguyễn Đình Đức TS. Phạm Ngọc Anh Th.S. Vũ thăng bình một
Chương I Vị trí, đối tượng, cách và chức năng của chủ nghĩa phố hội công nghệ Kế thừa các nhân tố tích cực của những trào lưu tư tưởng phố hội chủ nghĩa ko tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; dò hỏi và phân tách thực tế của chủ nghĩa tư bản, các Mác và Phriđrích Ẳngghen đã sáng lập ra 1 lý thuyết khoa học về chủ nghĩa phường hội, đó là chủ nghĩa xã hội công nghệ. Chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm ba phòng ban hợp thành là triết học Mác – Lênin, kinh tế học chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học, trở thành một thuyết lí kỹ thuật và hoàn chỉnh, trở thành hệ tư tưởng khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân hiện đại, soi đường cho cách mệnh phố hội chủ nghĩa giải phóng nhân dòng khỏi chế độ tư hữu, áp bức bất công và nghèo nàn lạc hậu. I. Vị trí của chủ nghĩa phố hội công nghệ các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác-Lênin đã dùng 2 thuật ngữ: “chủ nghĩa xã hội khoa học” hoặc “chủ nghĩa cộng sản khoa học” cơ bản là thống nhất về ý nghĩa. hiện tại, chúng ta sử dụng thuật ngữ “chủ nghĩa phố hội khoa học”. một. khái niệm chủ nghĩa xã hội khoa học Chủ nghĩa phường hội công nghệ là một ý nghĩa – về mặt lý luận nằm trong định nghĩa “chủ nghĩa phường hội”, là một trong ba phòng ban hợp thành của chủ nghĩa Mác-Lênin, nghiên cứu sự vận động thị trấn hội nhằm thủ tiêu chủ nghĩa tư bản và xây dựng thị trấn hội thị trấn hội chủ nghĩa, tiến tới xây dựng phố hội cùng sản chủ nghĩa. với nhân cách là 1 phòng ban hợp thành chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội công nghệ có những đặc điểm đáng chú ý: 1 là, chỉ rõ con đường hiện thực dựa vào công nghệ để thủ tiêu hiện trạng người bóc lột người và đưa ra 1 đơn vị thị trấn hội mới ko biết tới những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản mà những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng đã hằng ước mơ. 2
hai là, dựa vào các kết luận của 2 phòng ban hợp thành khác của chủ nghĩa Mác-Lênin là triết học duy vật biện chứng, duy vật lịch sử và kinh tế học chính trị. Ba là, chủ nghĩa phường hội kỹ thuật là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân, biểu thị các ích lợi của giai cấp này trong nhiệm vụ vun đắp lại phố hội một cách cách mạng. Bốn là, chủ nghĩa xã hội khoa học tổng kết chẳng những kinh nghiệm chiến đấu giai cấp của giai cấp người lao động, kinh nghiệm cách mạng xã hội chủ nghĩa mặc cả kinh nghiệm của những phong trào dân chủ của nhân dân, của các cuộc cách mệnh dân chủ tư sản và giải phóng dân tộc. 2. Vị trí của chủ nghĩa thị trấn hội khoa học – Chủ nghĩa Mác-Lênin là một khối hợp nhất giữa lý luận khoa học, hệ tư tưởng của giai cấp người lao động với các nguyên tắc lãnh đạo chính trị và thực tiễn tranh đấu cách mạng. Sự thống nhất tư tưởng một cách hữu cơ của chủ nghĩa Mác-Lênin biểu lộ ở các bộ phận cấu thành của nó là triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa phố hội khoa học. – Sự thống nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin ko mẫu trừ mà còn định rõ tính đặc biệt về chất giữa các phòng ban cấu thành với tính cách thức là các kỹ thuật độc lập, có đối tượng nghiên cứu riêng. trước nhất, có ý tức thị tư tưởng, là lý luận, thì chủ nghĩa phố hội nằm trong giai đoạn vững mạnh chung của những sản phẩm tư tưởng, lý luận mà nhân dòng đã sản sinh ra; đặc trưng về lĩnh vực công nghệ thị trấn hội và chính trị – xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là 1 trong các đỉnh cao nhất của những công nghệ xã hội nhân mẫu nói chung. Chủ nghĩa xã hội khoa học cũng nằm trong quá trình vững mạnh lịch sử các tư tưởng xã hội chủ nghĩa của nhân dòng. Chủ nghĩa phường hội khoa học đã kế thừa, phát triển những trị giá của chủ nghĩa xã hội ko tưởng, dòng trừ những nguyên tố ko tưởng, tậu ra các hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất thực tiễn của tư tưởng phường hội chủ nghĩa (tập trung nhất ở tính công nghệ là đã mua ra các quy luật, tính quy luật của giai đoạn cách mạng thị trấn hội chủ nghĩa, phóng thích con người, phóng thích thị trấn hội). Trong hệ tư tưởng Mác-Lênin (hay còn gọi là chủ nghĩa Mác-Lênin), chủ nghĩa thị trấn hội kỹ thuật là 1 trong ba phòng ban hợp thành (cùng sở hữu triết học Mác-Lênin, kinh tế học chính trị Mác-Lênin). những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin đã phân tích rõ nghĩa hẹp và nghĩa rộng của chủ nghĩa phường hội khoa học. 3

– Theo nghĩa hẹp thì chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa phường hội công nghệ đã dựa trên bí quyết luận triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; đồng thời cũng dựa trên các cơ sở vật chất lý luận công nghệ về các quy luật kinh tế, quan hệ kinh tế… để luận giải một bí quyết khoa học về quá trình nảy sinh cách mạng xã hội chủ nghĩa, hình thành và vững mạnh hình thái kinh tế – thị trấn hội cộng sản chủ nghĩa, gắn liền có sứ mệnh lịch sử mang tính toàn toàn cầu của giai cấp công nhân tiên tiến, nhằm phóng thích con người, phóng thích thị trấn hội. – Theo nghĩa rộng, chủ nghĩa phố hội công nghệ nghĩa là chủ nghĩa Mác- Lênin (gồm cả 3 bộ phận). kể về nghĩa rộng của chủ nghĩa phường hội khoa học, V.I.Lênin khẳng định: “chủ nghĩa phố hội khoa học tức là chủ nghĩa Mác”. Bởi vì, suy cho cùng cả triết học Mác lẫn kinh tế chính trị Mác đều dẫn đến chiếc tất yếu lịch sử là khiến cách mệnh phường hội chủ nghĩa và xây dựng hình thái kinh tế – xã hội cùng sản chủ nghĩa. Người lãnh đạo, tổ chức cùng quần chúng. # thực hiện sự nghiệp cách mạng trong tương lai và triệt để đấy chỉ mang thể là giai cấp người lao động đương đại, chuẩn y đảng của nó. Mà phạm trù “giai cấp công nhân” và “sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân” lại trực tiếp là những phạm trù căn bản nhất của chủ nghĩa phường hội khoa học. thành ra, gọi đa số chủ nghĩa Mác (hay chủ nghĩa Mác-Lênin) là chủ nghĩa phường hội khoa học theo nghĩa rộng là nói về thực chất và mục đích của rất nhiều chủ nghĩa Mác-Lênin. Thậm chí, khi nghiên cứu cẩn thận bộ Tư bản của C.Mác, V.I.Lênin đã xác định rằng: “bộ “Tư bản” – tác phẩm chủ yếu và cơ bản đó bộc lộ chủ nghĩa phường hội khoa học… những nhân tố trong khoảng ấy phát sinh ra chế độ tương lai”1. Sẽ là sai lầm khi kể tới bộ Tư bản mà chỉ thấy những trở ngại kinh tế, góc cạnh kinh tế, không thấy nội dung chính trị – xã hội của nó. thành ra, lúc nghiên cứu, giảng dạy, học tập triết học Mác-Lênin, kinh tế học chính trị Mác-Lênin mà lại ko luận chứng rốt cuộc dẫn tới sứ mệnh lịch sử của giai cấp người lao động, dẫn đến chủ nghĩa phường hội, chủ nghĩa cộng sản… là những trình bày chệch hướng trong giai đoạn giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin. 1. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1974, t.1, tr.226. 4
II. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi thăm dò, áp dụng của chủ nghĩa xã hội kỹ thuật 1. Đối tượng nghiên cứu của triết học và kinh tế học chính trị Mác- Lênin là hạ tầng lý luận của chủ nghĩa phố hội khoa học Triết học Mác-Lênin mang đối tượng nghiên cứu là những quy luật chung nhất của khi không, thị trấn hội và tư duy. Triết học, dù theo trường phái nào, thì cũng đều là toàn cầu quan và nhân sinh quan của con người; khi phố hội sở hữu giai cấp thì thế giới quan, nhân sinh quan mang tính giai cấp. Triết học Mác-Lênin là toàn cầu quan, nhân sinh quan của giai cấp công nhân tiên tiến, đại biểu cho toàn thể dân chúng lao động trong thời đại bây giờ. Triết học Mác-Lênin vì thế mà phát triển thành hạ tầng lý luận và bí quyết luận chung cho chủ nghĩa thị trấn hội công nghệ (và đa dạng công nghệ khác). đặc thù là khi luận giải về quy luật chung nhất của sự phát triển xã hội là do tranh chấp giữa đội ngũ phân phối và quan hệ phân phối, triết học Mác-Lênin khẳng định phường hội loài người mang sự kế tiếp của những hình thái kinh tế – phường hội như “một giai đoạn lịch sử tự nhiên”. công đoạn đấy tất yếu dẫn đến hình thái kinh tế – phường hội cùng sản chủ nghĩa ở các quốc gia có những hình thức, bước đi và thời gian khác nhau. Kinh tế học chính trị Mác-Lênin sở hữu đối tượng nghiên cứu là các quy luật của những quan hệ phố hội hình thành và tăng trưởng trong quá trình sản xuất và tái cung ứng của cải vật chất, cung ứng, đàm luận, sử dụng các của cải ấy trong những trình độ khăng khăng của sự lớn mạnh xã hội loài người; đặc trưng là các quy luật trong chế độ tư bản chủ nghĩa và giai đoạn chuyển biến tất yếu lên chủ nghĩa xã hội của cả thời đại bây giờ. Chủ nghĩa phường hội công nghệ cũng phải dựa trên các hạ tầng lý luận căn bản của kinh tế học chính trị Mác-Lênin mới với thể làm cho rõ những quy luật, những vấn đề mà chủ nghĩa phố hội kỹ thuật nghiên cứu của mỗi nước và của thời đại hiện tại – thời đại quá độ trong khoảng chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên khuôn khổ toàn toàn cầu. hai. Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội kỹ thuật Chủ nghĩa phố hội kỹ thuật sở hữu đối tượng nghiên cứu là: các quy luật và tính quy luật chính trị – thị trấn hội của quá trình nảy sinh, hình thành và tăng trưởng hình thái kinh tế – phường hội cộng sản chủ nghĩa; các nguyên tắc căn bản, những điều kiện, trục đường, hình thức và bí quyết chống chọi cách mệnh của giai cấp người lao động để thực hiện sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản (và những chế độ tư hữu) lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cùng sản. 5

Link down load full Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học

Trả lời

DMCA.com Protection Status