Tài liệu

Giáo trình quản trị nhân lực đại học kinh tế quốc dân

Giáo trình quản trị nhân lực đại học kinh tế quốc dân

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC (ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN)

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình quản trị nhân lực do Bộ môn Quản trị nhân lực – Khoa kinh tế và quản lý nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân biên soạn được xuất bản lần đầu tháng 5 năm 1995 nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị nguồn nhân lực trong một tổ chức.

Giáo trình quản trị nhân lực xuất bản lần thứ nhất phục vụ quá trình đổi mới quản lý kinh tế xã hội ở Việt Nam. Do những thành tựu đạt được trong lĩnh vực nghiêu cứu khoa học về quản lý con người, do yêu cầu của việc nâng cao chất lượng đào tạo, việc hoàn thiện giáo trình Quản trị nhân lực được Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực Trường Đại học kinh tế Quốc Dân được đặt ra như một nhiệm vụ trọng yếu.

Giáo trinh được biên soạn, xuất bản năm 2004 có sự thay đổi về nội dung, kết cấu so với giáo trình xuất bản năm 1995. Giáo trình Quản trị nhân lực cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản và có hệ thống về quản trị nhân lực trong tổ chức (Chính phủ, các tổ chức kinh doanh, các tổ chức giáo dục, các tổ chức bảo vệ sức khỏe, các tổ chức phục vụ vui chơi giải trí và các tổ chức xã hội) từ khi người lao động bước vào làm việc đến khi ra khỏi quá trình lao động tương ứng với ba giai đoạn: Hình thành nguồn nhân lực; Duy trì nguồn nhân lực và Phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức. Đó là những kiến thức mang tính lý luận mang tính thực tiễn của Việt Nam.

Giáo trình được tái bản lần thứ hai đợt này có sự hiệu chỉnh về một số nội dung và chỉnh sửa một số lỗ đánh máy so với giáo trình xuất bản năm 2004 và tái bản lần thứ nhất năm 2011. Giáo trình do Ths. Nguyễn Vân Điểm và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân chủ biên với sự tham gia biên soạn của các giảng viên.

Trong quá trình hoàn thiện, tập thể tác giả được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong Bộ môn quản trị nhân lực, các thầy cô giáo trong khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Hội đồng khoa học của Khoa và Nhà trường. Tập thể tác giả tỏ lòng chân thành cảm ơn!

Tập thể tác giả có nhiều cố gắng trong biên soạn, song chắc chắn còn những thiếu sót vì còn nhiều vấn đề phức tạp cần tiếp tục nghiên cứu. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý kiến của đồng nghiệp, của anh chi em học viên các hệ đào tạo và của bạn đọc.

MỤC LỤC

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÁC TỔ CHỨC

1. ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

2. THỰC CHẤT CỦA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

3. ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

4. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

CHƯƠNG 2: SỰ PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC

1. SỰ PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC

2. QUY MÔ, CƠ CẤU CỦA BỘ PHẬN NGUỒN NHÂN LỰC

3. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC NHÂN VIÊN CHUYÊN MÔN NGUỒN NHÂN LỰC

PHẦN II: KẾ HOẠCH HÓA VÀ BỐ TRÍ NHÂN LỰC

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

1. KHÁI NIỆM CÔNG VIỆC

2. THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

3. PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

4. VAI TRÒ CỦA PHÒNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

CHƯƠNG IV: KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC

1. VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC

2. DỰ ĐOÁN CẦU NHÂN LỰC

3. DỰ ĐOÁN CUNG NHÂN LỰC

4. CÂN ĐỐI CUNG VÀ CẦU NHÂN LỰC, CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC MẤT CÂN ĐỐI GIỮA CUNG VÀ CẦU

CHƯƠNG V: TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC

1. QUÁ TRÌNH TUYỂN MỘ

2. QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC

CHƯƠNG VI: BỐ TRÍ NHÂN LỰC VÀ THÔI VIỆC

1. ĐỊNH HƯỚNG

2. QUÁ TRÌNH BIÊN CHẾ NỘI BỘ

3. THÔI VIỆC

PHẦN III: TẠO ĐỘNG LỰC

CHƯƠNG VII: TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG

1. KHÁI NIỆM ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG

2. CÁC HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG

3. CÁC PHƯƠNG HƯỚNG TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG

PHẦN IV: PHÁT TRIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

1. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

2. HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI MỘT HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ

3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

4. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ

5. VAI TRÒ CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

CHƯƠNG IX: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1. VAI TRÒ CỦA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

PHẦN V: THÙ LAO VÀ CÁC PHÚC LỢI

CHƯƠNG X: CƠ SỞ CỦA QUẢN LÝ THÙ LAO LAO ĐỘNG

1. THÙ LAO LAO ĐỘNG VÀ CÁC MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG THÙ LAO LAO ĐỘNG

2. ẢNH HƯỞNG CỦA THÙ LAO ĐẾN CHỌN NGHỀ, CHỌN VIỆC, ĐẾN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC

3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÙ LAO LAO ĐỘNG

4. CÁC TIÊU THỨC LỰA CHỌN KHI XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÙ LAO LAO ĐỘNG

CHƯƠNG XI: QUẢN TRỊ TIỀN CÔNG VÀ TIỀN LƯƠNG

1. Ý NGHĨA CỦA QUẢN TRỊ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG

2. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƯƠNG CỦA NHÀ NƯỚC

3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẢ CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP

4. QUẢN TRỊ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG

CHƯƠNG XII: CÁC HÌNH THỨC TRẢ CÔNG

1. HÌNH THỨC TRẢ CÔNG THEO THỜI GIAN

2. HÌNH THỨC TRẢ CÔNG THEO SẢN PHẨM

CHƯƠNG XIII: CÁC KHUYẾN KHÍCH TÀI CHÍNH

1. MỤC ĐÍCH CỦA KHUYẾN KHÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC THÁCH THỨC ĐỐI VỚI MỘT HỆ THỐNG KHUYẾN KHÍCH.

2. CÁC LOẠI KHUYẾN KHÍCH TÀI CHÍNH

3. CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN

4. CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH TỔ NHÓM

5. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH ĐỐI VỚI NHÀ MÁY/BỘ PHẬN KINH DOANH

6. CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH TRÊN PHẠM VI TOÀN CÔNG TY

CHƯƠNG XIV: CÁC PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. CÁC LOẠI PHÚC LỢI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

2. XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI VÀ DỊCH VỤ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

PHẦN VI: QUAN HỆ LAO ĐÔNG

CHƯƠNG XV: QUAN HỆ LAO ĐỘNG

1. KHÁI NIỆM, CHỦ THỂ, NỘI DUNG QUAN HỆ LAO ĐÔNG

2. TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

CHƯƠNG XVI: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

1. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

2. THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

CHƯƠNG XVII: BẤT BÌNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. KHÁI NIỆM

2. NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT BẤT BÌNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

3. QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT BẤT BÌNH

CHƯƠNG XVIII: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

1. KHÁI NIỆM

2. NGUYÊN TẮC VÀ TRÁCH NHIỆM

3. QUÝ TRÌNH KỶ LUẬT VÀ CÁC HƯỚNG DẪN

PHẦN VII: AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

CHƯƠNG XIX: AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN SỨC KHỎE

2. CÁC YẾU TỐ NGUY HẠI ĐẾN SỨC KHỎE VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP VÀ HẬU QUẢ CỦA NÓ.

3. CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

4. TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Trả lời

DMCA.com Protection Status