Tài liệu

thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

Sơ lược về tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

cở sở dữ liệu lực lượng một Lớp hp:1201 Đề tài: mẫu mã hạ tầng dữ liệu quản lý bán hàng
mở màn
Bài toán cụ thể shop thế giới DI ĐỘNG cần quản lý việc bán các mặt hàng sở hữu biểu hiện như sau: – khi bán hàng, cửa hàng sẽ lưu lại thông báo c ủa khách hàng : mã người dùng, tên người dùng , liên hệ, số điện thoại – Mỗi lần bán hàng : cửa hàng sẽ tạo ra các hóa đơn bán để lưu giữ thông báo. những hóa đơn bán này bao gồm : số hóa đ ơn, tên mặt hàng bán,ngày bán, số lượng bán, đơn giá, s ố ti ền bán hàng. – Mỗi hóa đơn sẽ do 1 nhân viên đảm nhiệm việc tạo lập và lưu trữ tại thời khắc bán hàng. thông báo về các viên chức nh ư : mã nhân viên (mỗi nhân viên sở hữu 1 mã số riêng) , tên viên chức ,địa chỉ, nam nữ,số điện thoại cũng được tổ chức lưu trữ để luôn thể việc điều hành.
II.Xây dựng những mô phỏng thực thể liên kết một.Xác định các thực thể NV(Ma NV,Ho ten, Đia chi, Ngay sinh,Gioi • tinh,SDT) HDBAN(Ma HDBAN, Ten mat hang, Ngay • ban, So luong, Don gia, Tong tien) K_HANG(Ma K_HANG,Ho ten, Dia chi, • SDT K_HANG) Trong ấy SDT K_HANG là một tính chất đa trị
II.Xây dựng những mô phỏng thực thể liên kết hai.Mối quan hệ giữa các thực thể a. Mối quan hệ giữa NV và HD_BAN b.Mối quan hệ giữa K_HANG và HD_BAN
mô hình thực thể kết liên Dia So chi Ten luong MA Ho MH HDBAN ten Ma NV một,n (1,1) HDBAN NV Don gia Lập 1 1, Tong Gioi tinh Ngay tien Đặ t sinh bở i Ngay ban SDT 1,n K_HANG SDT K_HANG Ma K_HANG Dia chi Ho ten
III.Chuyển sang mô hình quan hệ một.Chuyển các tập thực thể liên kết thành những quan hệ cộng tên và tập tính chất và quan hệ không chứa tính chất đa trị – NV(Ma NV, Ho ten, Dia chi, Ngay sinh, Gioi tinh, SDT) – HDBAN(Ma HD_BAN,Ten MH,Ngay ban, So luong, Don gia, Tong tien) – K_HANG(Ma K_HANG, Ho ten, Dia chi)
III.Chuyển sang mô hình quanị hệ hai.Biến đổi thuộc tính đa tr • SDT K_HANG(SDT K_HANG,Ma • K_HANG)
III.Chuyển sang mô phỏng quan hệ 3.Xử lý các mối quan hệ • Mối quan hệ 1-n – HDBAN(Ma HDBAN,Ma NV,Ma K_HANG,Ten MH,Ngay • ban,So luong,Don gia(VND),Tong tien(VND)).
III.Chuyển sang mô phỏng quan hệ 4.Mô tả chi tiết các quan hệ a.Quan hệ NV(nhân viên)
III.Chuyển sang mô hình quan hệ b.Quan hệ HDBAN( hóa đơn bán hàng)

Tải tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

Link free download tải tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

Trả lời

DMCA.com Protection Status