Tài liệu

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về đạo đức

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về đạo đức

ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Luận văn ĐỀ TÀI: VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC HỒ TH Ị MẠNH – ĐH TCNH hai 1
ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Mục lục A: mở màn Lý do chọ n đề tài. một. khuôn khổ nghiên cứu đề tài. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài. 3. cơ sở, cách thức nghiên cứu đề tài. 4. Ý nghĩa. 5. 6. Cấu trúc của đề tài. B: N ỘI DUNG I. Nội dung cơ bản của tư tưởng HỒ CHÍ MINH về đạo đức. Q uan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức. một. Q uan điểm về các chuẩn mực đạo đức cách mạng. 2. Q uan điểm về các nguyên tắc xây dựng đạo đức mới. 3. 1 số lời dạy của bác bỏ Hồ về đạo đức, lối sống. 4. II.Sinh viên học tập và làm cho theo tư tưởng, tấm gương đ ạo đ ức Hồ Chí Minh. 1 . Họ c tập và khiến theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. hai . Nộ i dung học tập và khiến theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 3 . liên hệ b ản thân. C. K ẾT LU ẬN Tài liệu tham khảo HỒ TH Ị MẠNH – ĐH TCNH 2 2
ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC A: khai mạc chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại của Đảng cộng sản Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc,Danh nhân văn hoá thế giới đã về mang cõi vĩnh hằng được gần 42 năm. Người ra đi, nhưng đã để lại cho toàn Đảng, lớn àn dân ta 1 di sản cực kỳ lớn to – đó là tư tưởng về đạo đức cách mệnh. mang thể kể rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mệnh được bắt nguồn trong khoảng truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam, nền đạo đức đã được hình thành hàng ngàn năm suốt chiều dài lịch sử dân tộc và kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông cũng như tinh hoa đạo đức của nhân mẫu và dựa trên nền móng tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. chủ toạ Hồ Chí Minh đã kế thừa mang lựa chọn các trị giá đạo đức của d ân tộc,vừa thâu góp các đạo đức của thời đại, đề x uất các tư tưởng đạo đức mới, phù hợp mang yêu cầu của cách mệnh Việt N am trong thời đại mới và hướng đến việc xây dựng con người mới sở hữu đủ đức, đ ủ tài chuyên dụng cho đất nước và khiến cho rạng ngời con người Việt Nam. Là m ột công dân Việt Nam, là một bạn trẻ trong thời đại mới, là chủ nhân ngày mai của quốc gia bản thân tôi cần phải cố gắng hơn nữa, tích cực hơn nữa trong học tập cũng như trong mọi phong trào hoạt động của đoàn trường và xã hội. Trau dồi tri thức trong học tập và trong cuộc sống, rút ra những b ài học kinh nghiệm, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức khiến cho nền móng để vun đắp cho bản thân mình một đạo đức thấp, xứng đáng là 1 công dân Việt Nam đây cũng chính là lý do tôi chọn đề tài này. Cũng như số đông mọi người để xd cho b ản thân mình 1 đạo đức rẻ và lấy tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức khiến nền tảng. bản thân tôi cần phải hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức là gì? Và để hiểu rõ và nhận thức sâu sắc về những nội dung căn bản và trị giá lớn to của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đ ức H ồ Chí Minh buộc bản thân tôi cần phải đi Phân tích về nó và đây cũng là m ục đích tôi nghiên cứu đ ề tài này HỒ TH Ị MẠNH – ĐH TCNH 2 3
ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC cơ sở và phương pháp nghiên cứu: – Tuân thủ nguyên tắc hợp nhất tính đảng và tính khoa học nhận thức. – K ết hợp chặt chẽ cách logic sở hữu cách thức lịch sử. – V ận dụng những cách liên ngành: Con số, tổng hợp, so sánh, phân tích. khuôn khổ nghiên cứu là số đông các nội dung căn bản và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Ý nghĩa: làm cho toàn Đ ảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về các nội dung cơ b ản và trị giá to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, đoàn luyện và khiến cho theo tấm gương đạo đ ức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn phường hội, đặc thù trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sum vầy, thanh niên, học sinh… tăng đạo đức bí quyết m ạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đ ẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những tệ nạn phường hội, góp phần thực hành thắng lợi N ghị quyết Đại hội X của Đảng. Cấu trúc: B: NỘI DUNG HỒ TH Ị MẠNH – ĐH TCNH hai 4
ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC NỘI DUNG căn bản CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC I. 1 . quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức a) Đạo đức là gốc của người cách mạng. chủ toạ Hồ Chí Minh là người nêu m ột tấm kiểu mẫu mực về thực hành đ ạo đức cách mạng để toàn Đ ảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mệnh, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc trưng để ý đến giáo dục, rèn luyện đ ạo đức cách mệnh cho cán bộ, đảng viên và dân chúng. Con số trong di sản Hồ Chí Minh để lại có tới sắp 50 bài và tác phẩm bàn về vấn đề đạo đức. với thể kể, đạo đức là 1 trong những trở ngại quan trọng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng. Hồ Chí Minh ý kiến đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người phương pháp m ạng, Người khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển của con người, là loại gốc của cây, nguồn cơn của sông suối. Người cách mạng phải mang đ ạo đức cách mạng khiến cho nền móng thì mới ho àn thành được nhiệm vụ cách mệnh vinh quang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa phường hội. Người viết: “Cũng như sông thì sở hữu nguồn mới sở hữu nước, không mang nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, ko mang gốc thì cây héo. Người cách mạng phải với đạo đức, ko sở hữu đạo đ ức thì dù tài ba mấy cũng ko lãnh đạo được nhân dân” Người quan niệm đ ạo đức tạo ra công mạnh, yếu tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ thấp hay kém”. quan điểm lấy đức khiến gốc của Hồ Chí Minh không với tức thị tuyệt đối hoá mặt đức, coi nhẹ mặt tài. Người cho rằng với tài mà ko có đức là người vô bổ nhưng có đ ức mà không mang tài thì khiến cho việc gì cũng khó. cho nên, đức là gốc nhưng đ ức và tài phải phối hợp mang nhau để hoàn tất nhiệm vụ cách mạng. N gười nói, cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân phục thì không phải cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. dân chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đ ạo đức. “ vì muốn phóng thích cho dân tộc, cho loài người là m ột công tác lớn tát, mà tự m ình không sở hữu đạo đức không mang căn bản, tự mình đ ã hủ hóa, xấu xa thì còn khiến nổi việc gì ?”. N gười đ ảng viên, người cán bộ tốt muốn phát triển thành người cách mệnh chân chính, ko mang gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ b iết vì đảng, vì tổ quố c, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đ ến chỗ chí công vô tư thì HỒ TH Ị MẠNH – ĐH TCNH hai 5

Trả lời

DMCA.com Protection Status