Tài liệu

Trắc nghiệm hệ điều hành

Trắc nghiệm hệ điều hành

Nội dung bộ đề trắc nghiệm hệ điều hành

khai mạc (6 câu) 1/ Hệ điều hành là chương trình hoạt động giữa người sử dụng với : a/ Phần mềm của máy tính b/ Phần cứng của máy tính c/ những chương trình áp dụng d/ CPU và bộ nhớ Đáp án : b 2/ Trong việc phân dòng mô phỏng hệ điều hành, loại sở hữu nhiều bộ xử lí cộng chia sẽ hệ thống con đường truyền, dữ liệu, đồng hồ, bộ nhớ, những vật dụng ngoại vi thuộc dạng : a/ Hệ thống xử lí đa chương b/ Hệ thống xử lí đa nhiệm c/ Hệ thống xử lí cùng lúc d/ Hệ thống xử lí phân tán e/ Hệ thống xử lí thời gian thực Đáp án : e 3/ Máy tính có thể lưu trữ thông báo trong rộng rãi dạng đồ vật vật lí khác nhau như băng từ, đĩa từ,.. Để thống nhất cách thức truy tìm xuất hệ thống lưu trữ trong máy tính, hệ quản lý định nghĩa 1 doanh nghiệp lưu trữ là : a/ Thư mục b/Partition c/FAT d/ Tập tin Đáp án : d 4/ỞM i c h a lheànhi sở hữu cấu trúc phân lớp, tụ hội các lời gọi hệ thống được tạo ra bởi : một | hệ điều K n g

Email: ductrong90ictu@gmail.com Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net a/ Lớp phần cứng b/Lớp giao du với người sử dụng c/Lớp ứng dụng d/Lớp kế lớp phần cứng – hạt nhân Đáp án : d 5/ Lời gọi hệ thống là lệnh do hệ quản lý cung ứng tiêu dùng để giao du giữa hệ điều hành và: a/ Tiến trình b/ Chương trình vận dụng c/ Phần cứng máy tính d/ Người dùng Đáp án : a 6/Trong các cấu trúc của hệ điều hành sau đây cấu trúc nào tương xứng tiện lợi với mô hình hệ thống phân tán a/ Cấu trúc thuần tuý b/ Cấu trúc theo lớp c/ Cấu trúc máy ảo d/ Cấu trúc Servicer-client Đáp án : d Chương hai : Quản lí tiến trình (16 câu) 1/ Câu nào sau đây là ko chuẩn xác : a/ Tiến trình là một chương trình đang ở trong bộ nhớ b/ Tiến trình là 1 chương trình đang xử lí, có 1 ko gian liên hệ, 1 con trỏ lệnh, một tập các thanh ghi và stack c/ Tiến lớp lang quyết định thời điểm cần dừng hoạt động đang xử lí để phục vụ tiến trình khác. d/ những tiến trình với thể liên lạc mang nhau ko ưng chuẩn hệ quản lý. e/ Câu c,d là đúng f/ Câu a,b là đúng Đáp án : e 2/”Tiến trình đề nghị một tài nguyên nhưng chưa được đáp ứng vì tài nguyên chưa sẵn sàng, hoặc tiến trình phải chờ 1 sự kiện hay thao tác nhập xuất ” thuộc dạng chuyển tình trạng nào sau đây: a/ Running -> Ready b/ Ready -> Running c/ Running -> Blocked 2|MichaleKin g

Email: ductrong90ictu@gmail.com Website: WWW.BeautifulLife.Cwahi.Net d/ Blocked -> Ready e/ Running -> End Đáp án : c 3/ lúc một tiến trình quý khách gọi tới 1 lời gọi hệ thống, tiến trình của hệ quản lý xử lí lời gọi này hoạt động theo chế độ: a/ ko đặc quyền b/ Đặc quyền c/ không câu nào đúng Đáp án : b 4/Giả tiến trình A sinh ra tiểu trình B, C, câu nào sau đây là không xác thực : a/ Tiểu trình B và C ko sử chung con trỏ lệnh b/ Tiểu trình B và C không sử chung không sử chung tập thanh ghi c/ Tiểu trình B và C không sử chung stack d/Tiểu trình B và C không sử chung ko gian liên hệ. Đáp án : d 5/ DCB là một vùng nhớ lưu trữ những thông tin thể hiện về tiến trình, nó mang rộng rãi thành phần. thông tin về danh sách các tài nguyên hệ thống mà tiến trình đang sử dụng thuộc cái thành phần nào sau đây : a/ Định danh của tiến trình b/ tình trạng của tiến trình c/ thông báo giao tiếp d/ ngữ cảnh của tiến trình e/Thông tin Con số Đáp án : d 6/ khi 1 tiến trình chấm dứt xử lí, hệ quản lý bãi bỏ nó bằng một số hoạt động, hoạt động nào sau là không cần phải có : a/ huỷ bỏ định danh của tiến trình. b/ Thu hồi các tài nguyên cấp phát cho tiến trình c/ Huỷ tiến trình ra khỏi số đông các danh sách quản lí của hệ thống d/ bãi bỏ PCB của tiến trình e/ câu b,c là đúng Đáp án : a 7/ Hệ điều hành tiêu dùng các thành phần nào sau đây của nó để chuyển đổi văn cảnh và trao CPU cho 1 tiến trình khác (đối sở hữu tiến trình đang thực thi) a/ Bộ điều phối b/ Bộ cung cấp 3|MichaleKin g

Trả lời

DMCA.com Protection Status