Tài liệu

Trắc nghiệm quản trị học

Trắc nghiệm quản trị học

CHƯƠNG một Câu 1: Quản trị đc thực hành trong một doanh nghiệp c. những tổ chức hành chính sự nghiệp nhằm d. những tổ chức to a. Tối đa hóa lợi nhuận b. Đạt chỉ tiêu của tổ chức c. sử dụng sở hữu hiểu quả cao nhất những nguồn lực d. Đạt đc tiêu chí của công ty với hiệu suất cao Câu 2: Điền vào chỗ trống : quản trị là các hoạt động cần yếu lúc với đa dạng người kết hợp mang nhau trong 1 doanh nghiệp nhằm thực hiện … .. chung” a. tiêu chí b. Lợi nhuận c. Kế hoạch d. ích lợi Câu 3: Điền vào chỗ trống “ Hoạt động quản trị chịu sự tác động của … đang biến động k ngừng” a. công nghệ b. công nghệ c. Kinh tế d. Môi truờng Câu 4: Quản trị thiết yếu cho a. các tổ chức vì lợi nhuận và doanh nghiệp phi lợi nhuận b. các đơn vị hoạt động sx kinh doanh

hai. Câu 5: Điền vào chỗ trống “ quản trị hướng tổ Câu 9: Càng lên cấp cao hơn, thời gain dành chức đạt chỉ tiêu có … cao nhất và chi phí cho chứuc năng quản trị nào sẽ càng quan tốt nhất” trọng a. Sự thỏa mãn a. Hoạch định b. lợi ích b. tổ chức c. Kết quả c. Điều khiển d. Lợi nhuận d. kiểm tra Câu 6: Để nâng cao hiệu suất quản trị, các nhà quản trị mang thể thực hành bằng phương pháp Câu 10: Nhà quản trị phân bố thời gian phổ quát a. Giảm mức giá ở đầu vào và doanh thu ở nhất cho việc thực hiện chức năng đàu ra k thay đổi a. Hoạch định b. giá bán ở đầu vào k thay đổi và nâng cao doanh thu ở đầu ra b. Điểu khiển và kiểm tra c. Vừa giảm giá tiền ở đầu vào và vừa c. Tỏ chức nâng cao doanh thu ở đầu ra d. hồ hết phương án trên đều k chuẩn xác d. số đông các phương pháp trên Câu 11: Nàh quản trị cấp cao cần yếu nhất Câu 7: Quản trịviên trung cấp trường tập trung kỹ năng vào việc ra các loại quyết định a. Nhân sự a. Chiến lược b. Tư duy b. Tác nghiệp c. công nghệ c. Chiến thuật d. Kỹ năng tư duy + nhân sự d. đa số các mẫu quyết định trên Câu 12: Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản Câu 8: Càng xuống cấp phải chăng hơn thời kì trị và những kỹ năng của nàh quản trị là dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan a. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng kỹ trọng thuật càng sở hữu tầm quan trọng a. Hoạch định b. Ở bậc quản trị càng cao kỹ năng nhân b. đơn vị và kiểm trả sự càng có tầm quan yếu c. Điều khiển c. Kỹ năng nhân sự sở hữu tầm quan yếu như nhau đối sở hữu các cấp bậc quản trị d. phần lớn các chức năng trên d. rất nhiều những phương án trên điều sai

3.Câu 13: Hoạt động quản trị thị trường đc thực Câu 15: Cố vấn cho ban giám đốc cảu một doanh hiện phê duyệt 4 chức năng nghiệp thủ túc quản trị a. Hoạch định, doanh nghiệp, điều khiển, kiểm a. Cấp cao tra b. Cấp giữa b. Hoạch định, nhân sự, chỉ huy, hài hòa c. Cấp phải chăng ( cơ sở) c. Hoạch định, công ty, hài hòa, Con số d. số đông đều sai d. Kế hoạch, chỉ đạo, công ty, kiểm tra Câu 16: Điền vào chỗ trống “ chức năng Câu 14: Trong 1 công ty, các đơn vị quản lý bậc quản trị hoạch định nhằm xác định chỉ tiêu cần đạt đc thừơng đc chia thành và đề ra … hành động để đạt tiêu chí trong từng khoảng thời kì nhất định” a. hai cấp quản trị a. ý kiến b. 3 cấp quản trị b. Chương trình c. 4 cấp quản trị c. ngừng d. 5 cấp quản trị d. phương pháp Câu 17: Quan hệ giữa cấp bậc quản trị và những kỹ năng a. chức phận càng thấp thì kĩ năng về kỹ thuật càng quan trọng b. chức phận càng cao thì kỹ năng về tu duy càng quan yếu c. Nhà quản trị cần tất cả những kỹ năng, bên cạnh đó chức phận càng cao thì kỹ năng tư duy càng quan trọng d. gần như các tuyên bố nêu trên đều sai Câu 18: Kỹ năng nào cấp thiết ở mức độ như nhau đối có những nhà quản trị a. Tư duy b. kỹ thuật c. Nhân sự

4.d. phần lớn đều sai Câu 23: Quản trị nhu yếu trong những công ty để Câu 19: Vai trò nào đã đc thực hiện lúc nhà quản trị đưa ra một quyết định để tăng trưởng kinh a. Đạt đc lợi nhuận doanh b. Giảm mức giá a. Vai trò người lãnh đạo c. Đạt đc mục tiêu mang hiệu suất cao b. Vai trò người đại diện d. Tạo thứ tự trong một tổ chức c. Vai trò người phân bố tài nguyên Câu 24: Để nâng cao hiệu quả, những nàh quản trị mang d. Vai trò người doanh gia thể thực hiện bằng phương pháp Câu 20: Điền vào chỗ trống “ Nàh quản trị cấp a. Giảm mức giá ở đầu vào và kết quả ở tốt thì kỹ năng … càng quan trọng” đầu ra k thay đổi a. Nhân sự b. tầm giá ở đầu vào k đổi và tăng kq đầu ra b. Chuyên môn c. Vừa giảm giá bán ở đầu vào và nâng cao kq c. Tư duy đàu ra d. giao tiếp d. rất nhiều đều sai Câu 21: mục tiêu của quản trị trong một đơn vị Câu 25: Để đạt hiệu quả, những nàh quản trị là cần phải a. Đạt đc hiệu quả và hiệu suất cao a. Xác định và hoàn tất đúng chỉ tiêu b. dùng hợp lý những nguồn lực hiện sở hữu b. Giảm mức giá đầu vào c. kiếm tìm lợi nhuận c. nâng cao doanh thu ở đầu ra d. Tạo sự ổn định để vững mạnh d. đa số đều chưa chuẩn xác Câu 22: Phát biểu nào sau đây l đúng Câu 26: Trong quản trị đơn vị quan a. Quản trị nhu yếu đối mang bệnh viện trọng nhất là b. Quản trị thiết yếu đối mang trường đại a. Xác định đúng lĩnh vực hoạt động tổ học chức c. Quản trị chỉ nhu yếu đối có doanh nghiệp b. Xác định đúng quy mô của tổ chức mang quy mô to c. Xác định đúng trình độ và số lượng đội d. Quản trị thiết yếu đối mang doanh ngũ nhân viên nghiệp

Trả lời

DMCA.com Protection Status